Среда, Май 18, 2022
   
Увеличить

Поиск по сайту

Устав газеты

 

 

 ЗАТВЕРЖДЕНО
 Загальними зборами

 Харківської обласної громадської організації

 «Союз працівників сфери безпеки» СПБ                                

 

 

Протокол № 10 от 18.01.2017 г.)

 

 

 

 

СТАТУТ

РЕДАКЦІЇ ДРУКОВАНОГО

ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ»

(нова редакція)

 

 1. Загальні положення

1.1.Друковований засіб масової інформації - газета «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ» (далі - Газета) заснована для висвітлення новин ринку безпеки, діяльності ХОГО «Союз працівників сфери безпеки» СПБ, її членів та партнерів, інших профільних громадських організацій, об'єднань, асоціацій, що спеціалізуються в галузі безпеки, а також взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.

1.2.Засновником Газети є Харківська обласна громадська організація «Союз працівників сфери безпеки» СПБ (далі - Засновник);

1.3.Газета зареєстрована 11 березня 2013 року на підставі заяви Засновника Державною реєстраційною службою України з видачі Свідоцтва: Серія КВ №19757-9557Р «Про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ».

1.4.Віробництво Газети здійснює редакція Газети (далі - Редакція).

1.5.Редакція є структурним підрозділом Засновника, не є юридичною особою, не має самостійного балансу, розрахункового та інших рахунків в банках, не має власних печаток і штампів, не володіє  відокремленним майном.

1.6.Для посвідчення підпису голови правління Засновника в документах Редакції (актах, договорах, довіреностях, гарантійних листах, дорученнях, кошторисах, посвідченнях, статуту,  положеннях і т.д.) використовується друк Засновника.

1.7.Все фінансові операції для діяльності Редакції виробляються Засновником.

2.Наіменованіе і місцезнаходження Редакції

2.1.Повне офіційне найменування Редакції: Редакція газети «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ».

2.2.Юрідична та фактична адреса Редакції: м. Харків, вул. Тархова, 7 кв.45.

3.Мета, основні завдання та напрямки діяльності Редакції

3.1.Мета Редакції:

-забезпечення інформаційної, пізнавальної та просвітницької функцій засоби масової інформації на інформаційному ринку безпеки;

-здійснення захисту прав та інтересів працівників сфери безпеки;

-формування групи людей, зацікавлених в проведенні змін в законодавстві України в сфері охоронної діяльності;

-інформування про діяльність організації та партнерів організації.

3.2.Основние завдання Редакції:

-збір і отримання інформації, виробництво (видання) та поширення Газети;

-всестороннее і об'єктивне висвітлення новин і важливих подій, що стосуються ринку безпеки;

-розширення інформації про діяльність на ринку охоронних послуг і пропаганда своїх ідей і цілей;

-створення позитивного іміджу і розвиток Засновника.

3.3. Напрямки діяльності Редакції:

-збір інформації, підготовка статей, верстка матеріалу і випуск Газет;

-рекламна і інформаційна діяльність Редакції.

4. Права і обов'язки Редакції

4.1.Права Редакції:

-здійснювати свою діяльність з випуску Газет з моменту реєстрації, як засобу масової інформації;

-здійснювати інформаційно - консультативні послуги;

-самостійне планувати свою творчу діяльність;

-запитувати інформацію про діяльність державних органів і організацій, громадських об'єднань, громадських та координаційних рад, комітетів, їх посадових осіб і отримувати відповіді на запити, відповідно до чинного законодавства України;

-по погодженням з керівниками державних органів влади, об'єднань громадян- безкоштовно акредитувати при них своїх журналістів на визначений або невизначений термін.

4.2.Обов'язки Редакції:

-забезпечувати підготовку якісних інформаційних, аналітичних і новинних матеріалів;

-направляти своїх журналістів для висвітлення заходів усіх рівнів, в тому числі - де потрібна акредитація засобів масової інформації;

-дотримуватися права і законні інтереси третіх осіб, а також дотримуватися права на матеріали, що використовуються, включаючи авторські та суміжні права;

-забезпечувати випуск Газети в терміни, встановлені Засновником за погодженням з головним редактором Газети;

-забезпечувати збереження і дбайливе ставлення до майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, переданих в її розпорядження;

-надлежащім чином виконувати в своїй діяльності всі вимоги чинного законодавства України, що пред'являються до засобів масової інформації.

4.3. Редакції заборонено використання Газети для провокаційних і підбурливих цілей для розголошення відомостей, що становлять державну або іншу, що охороняється законом, таємницю, для призову до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, соціальної, релігійної нетерпимості, для пропаганди війни.

5.Права і обов'язки Засновника

5.1.Права:

-в особі його органу управління, здійснює загальне керівництво діяльністю Редакції;

-зобов'язує Редакцію безкоштовно і в зазначений термін включати в Газету ту інформацію, рекламу або повідомлення, які передаються Засновником. Обсяг інформації, реклами або повідомлення встановлюється Засновником за погодженням з головним редактором Редакції;

-затверджує Статут Редакції і при необхідності вносить до нього зміни;

-затверджує порядок і терміни випуску Газети;

-сприяє роботі і пропаганді діяльності Редакції;

-призначає на посаду і звільняє з посади головного редактора Редакції;

-затверджує штатний розклад Редакції і рівень заробітної плати (при введенні штатних посад);

-надає Редакції інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Статутом;

-не втручається в роботу Редакції, крім випадків випуску Газети з порушенням термінів, або вимог чинного законодавства України, або рішень Засновника, прийнятих в межах його компетенції, а також в разі випуску неякісної продукції. В окремих випадках - Засновник має право самостійно припинити або призупинити діяльність Газети.

5.2.Обов’язки:

-забезпечує матеріально-технічне оснащення Редакції;

-здійснює фінансування Редакції за рахунок коштів Засновника;

5.3.Порядок внесення змін до Статуту Редакції:

-при зміні Засновника, зміну складу засновників, реорганізації Засновника, зміні структури Редакції, питання збереження права на назву Газети вирішуються Засновником з урахуванням думки редакційної колегії;

-заміна Засновника, а також реорганізація Редакції здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

     6. Головний редактор

              6.1. Призначається на посаду рішенням правління Засновника і вступає на посаду після затвердження його головою правління Засновника. Звільняється з посади - також рішенням правління Засновника на підставі відповідного наказу.

     6.2. Здійснює безпосереднє керівництво Газетою.

     6.3. Призначає / звільняє на посаду / с посади працівників Редакції за своїм підписом, відповідно до чинного законодавства України (при наявності штатних посад).

     6.4. Заручає до інформаційного співробітництва громадян України, здатних працювати в напрямку збору інформаційних матеріалів для підготовки статей і розміщення їх в Газету, які  побажали співпрацювати з редакцією Газети безоплатно , на волонтерських засадах.

     6.5.Членам організації, правління і керівникам регіональних підрозділів Засновника для виконання ними статутних завдань Засновника і Редакції передає (по рішенню правління або зборів)  редакційні посвідчення журналіста.

     6.6.Відповідає  за своєчасність випуску Газети і за якість публікованих матеріалів.

     6.7.Забеспечує виконання редакційних планів.

     6.8 Виконує інші функції, що стосуються питань організації та випуску Газет, які можуть бути на нього покладені Засновником.

     6.9. Представляє Редакцію у відносинах з Засновником, Видавцем, авторами  статей, юридичними та фізичними особами, об'єднаннями громадян, державними органами, а також в суді.

     6.10 Несе відповідальність за дотриманням Редакцією вимог законодавства України, яке регламентує діяльність засобів масової інформації, відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та іншими законодавчими актами України.

7. Відповідальний секретар

7.1.Організовує та контролює редакційну роботу з планування, своєчасну і якісну підготовку матеріалів до друку.

7.2.Здійснює відбір матеріалів в газету, контролює виконання графіка надходження публікацій, рубрик, смуг, добірок.

7.3.Керує роботою відділів газети і контролює виконання ними поточних планів.

7.4.Організовує своєчасну і якісну підготовку і здачу в виробництво всього друкованого матеріалу згідно з графіком.

7.5.Керує підготовкою оригінал-макету номера Газети.

7.6.Забезпечує дотримання стандартів, технічних умов та інших нормативних документів при роботі над оригіналом.

7.7.Відповідає за виконання здачі матеріалу в набір, контролює проходження номера, вносить в міру необхідності корективи, здійснює зв'язок з друкарнею.

7.8.Готує договори і угоди з організаціями, авторами, перекладачами, рецензентами, консультантами.

7.9.Організовує професійне навчання редакційного персоналу.

7.10.На час відсутності головного редактора по випуску (відрядження, відпустка, хвороба) виконує його обов'язки. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

7.11.Несе відповідальність в межах, встановлених законодавством України:

-за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків;

-за правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності;

- за завдання матеріальної шкоди Редакції.

8.Редакційна колегія

8.1.Редакційна колегія - дорадчий орган управління, яка створюється в складі і під керівництвом головного редактора, його заступників, відповідальних секретарів, провідних редакторів відділів, журналістів, представників Засновника і громадськості для вирішення найбільш важливих і перспективних питань діяльності Редакції.

8.2.Редакційна колегія діє і припиняє свою діяльність відповідно до Статуту.

Чисельний і персональний склад редакційної колегії і зміни в них затверджуються Засновником за пропозицією головного редактора.

8.3.Редакційна колегія будує свою роботу на підставі перспективних і поточних планів, затверджених головним редактором.

Рішення редакційної колегії вступають в силу після затвердження їх головним редактором.

9.Журналіст Редакції Газети

9.1.Журналістамі Редакції є громадяни України, які здатні збирати інформацію, готувати статті і замітки, брати інтерв'ю і діють на підставі трудових чи інших договірних відносин, які є членами Засновника, згодні безоплатно виконувати завдання Редакції або Засновника на підставі договорів з Засновнико.

9.2.Належність журналіста Газеті підтверджується редакційним посвідченням або іншим документом, які видаються Редакцією для виконання статутних завдань Редакції та Засновника.

9.3.Права і обов'язки журналіста, якому видано редакційне посвідчення або інші документи, що засвідчують його належність до Газеті, регулюються статтею 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

9.3.1. Власник редакційного посвідчення має право брати участь в заходах органів державної влади і місцевого самоврядування, де потрібна акредитація засобів масової інформації, для отримання інформації з питань безпеки та проблем ринку охоронних послуг на регіональному рівні та на безоплатній основі, який систематично готує матеріали для статей в газету або для розміщення на сторінках сайту Засновника та в соціальних мережах.

9.4.За неналежне виконання покладених на журналіста зобов'язань, за зловживання редакційними посвідченнями, відповідальність несе журналіст персонально, згідно чинного законодавства України.

9.5.Журналісти, які не перебувають в штаті Редакції, але працюють на безоплатній основі на умовах договору з Засновником, організовують виконання завдань Редакції самостійно, їх діяльність не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку Редакції.

9.6. Засновник і Редакція з ініціативи та заявам членів організації, які мають редакційне посвідчення, не видають клопотання, довідки, характеристики або інші документи до підрозділів дозвільної системи МВС України для отримання дозволу на покупку і реєстрацію (перереєстрацію) пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

 10.Видання і поширення продукції Газети

10.1.Видавцем Газети може виступати будь-який суб'єкт підприємницької діяльності України, який здійснює функції матеріально - технічного забезпечення видання друкованого засобу масової інформації, на підставі пред'явлення Засновником свідоцтва про його державну реєстрацію і укладеного між ними договору.

10.2.Редакція Газети для виготовлення своєї продукції має право звертатися до будь-якого видавця для тиражування окремого випуску, підписаного головним редактором на вихід у світ;

10.3.Редакція має право залучити для поширення продукції будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, який має можливість розсилати по підписці або іншим способом поширювати виданий тираж, на підставі укладеного з Редакцією договору або самостійно через існуючі поштові підрозділу.

10.4.Распространеніе Газети здійснюється на території України. Перешкоджати розповсюджувачу у здійсненні його діяльності на законних підставах забороняється.

11.Повноваження колективу Редакції

11.1. Повноваження колективу Редакції, визначаються Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують права і обов'язки журналістів.

11.2.Персонал Редакції формується головним редактором і затверджується головою правління Засновника, згідно чинного законодавства України.

11.3. Для роботи в Редакції можуть бути залучені журналісти за цивільно-правовими або іншими договорами.

11.4.На персонал Редакції поширюються всі локальні нормативні акти, що діють у Засновника.

12.Управління діяльністю Редакції

12.1.Органами управління Редакцією є Засновник і головний редактор Газети.

12.2.Діяльністю Редакції керує головний редактор.

12.3.Випуск Газети допускається тільки після того, як головним редактором дано дозвіл на публікацію.

13.Припинення діяльності Редакції

13.1.Діяльність  Редакції може бути припинена за рішенням Засновника або відповідно до чинного законодавства України.

13.2.Припинення діяльності Редакції можливо шляхом її ліквідації або реорганізаці відповідно до законодавства України.

14.Порядок затвердження і зміни Статуту Редакції

14.1. Статут Редакції приймається на загальних зборах Засновника більшістю голосів за участю не менше 2/3 його складу і затверджується головою правління Засновника. Прийняті положення Статуту є обов'язковими для виконання персоналом Редакції.

14.2. Внесення змін і доповнень до Статуту вноситься Засновником за власною ініціативою і за зверненням Редакції і здійснюється в тому ж порядку, що і прийняття, і затвердження Статуту.

15. Вихідні дані випуску Газети

У кожному випуску Газети повинні міститися наступні вихідні дані:

-назва видання;

-найменування Засновника;

-прізвище та ініціали головного редактора;

-порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;

-прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;

-індекс видання (при поширенню по підписці);

-тіраж;

-пометка "Безкоштовно";

- адреси (юридична та фактична) Редакції, Видавця, Друкарні;

-серія, номер і дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію;

-найменування Видавця (співвидавців).

Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється.

16.Контрольні та обов'язкові примірники

Контрольні примірники видання відразу ж після випуску тиражу безоплатно надсилаються редакцією (або згідно договору з видавцем) Засновнику і реєструючого органу - в Державну реєстраційну службу України.

Обов'язкові примірники направляються юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов'язковий примірник документів».

17. Відносини між редакцією і співробітниками

17.1.Трудові і правові відносини персоналу Редакції регламентуються законодавством України, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими внутрішніми нормативними документами.

17.2. Журналістський колектив Редакції, (в тому числі і позаштатні, що працюють на безоплатній основі), отримують посвідчення єдиного зразка.

18.Заключні положення

18.1.Право на назву Газети належить Засновнику. Логотип Газети може бути зареєстрований Засновником,  як товарний знак, відповідно до законодавства України.

18.2.В випадку рішення Засновника про припинення випуску Газети, Засновник зберігає за собою право на відновлення випуску Газети з тією ж назвою.

18.3.Прийняття Засновником рішення про припинення діяльності Газети тягне недійсність цього Статуту. Редакція в цьому випадку підлягає ліквідації.

18.4.В разі зміни Засновника, Газета продовжує свою діяльність після перереєстрації в установленому законом порядку.

18.5.В разі реорганізації Засновника, права і обов'язки Редакції в повному обсязі переходять до правонаступника.

18.6.На правовідносини, не врегульовані цим Статутом, поширюється дія законодавства України та нормативних актів Засновника.

18.7.Майно Редакції належить Засновнику і передається їй в оперативне користування.

18.8.Виробничі, майнові та фінансові відносини між Засновниками, Редакцією, Видавцем, Розповсюджувачем і іншими суб'єктами діяльності Газети будуються на підставі чинного законодавства України  на договорних відносинах.

 

Головний  редактор              О.І.Купін

 

 ЗАТВЕРЖДЕНО
 Загальними зборами

 Харківської обласної громадської організації

 «Союз працівників сфери безпеки» СПБ                                

 

 

Протокол № 10 от 18.01.2017 г.)

 

 

СТАТУТ

РЕДАКЦІЇ ДРУКОВАНОГО

ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ»

(нова редакція)

 

 1. Загальні положення

1.1.Друковований засіб масової інформації - газета «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ» (далі - Газета) заснована для висвітлення новин ринку безпеки, діяльності ХОГО «Союз працівників сфери безпеки» СПБ, її членів та партнерів, інших профільних громадських організацій, об'єднань, асоціацій, що спеціалізуються в галузі безпеки, а також взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.

1.2.Засновником Газети є Харківська обласна громадська організація «Союз працівників сфери безпеки» СПБ (далі - Засновник);

1.3.Газета зареєстрована 11 березня 2013 року на підставі заяви Засновника Державною реєстраційною службою України з видачі Свідоцтва: Серія КВ №19757-9557Р «Про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ».

1.4.Віробництво Газети здійснює редакція Газети (далі - Редакція).

1.5.Редакція є структурним підрозділом Засновника, не є юридичною особою, не має самостійного балансу, розрахункового та інших рахунків в банках, не має власних печаток і штампів, не володіє  відокремленним майном.

1.6.Для посвідчення підпису голови правління Засновника в документах Редакції (актах, договорах, довіреностях, гарантійних листах, дорученнях, кошторисах, посвідченнях, статуту,  положеннях і т.д.) використовується друк Засновника.

1.7.Все фінансові операції для діяльності Редакції виробляються Засновником.

2.Наіменованіе і місцезнаходження Редакції

2.1.Повне офіційне найменування Редакції: Редакція газети «ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ».

2.2.Юрідична та фактична адреса Редакції: м. Харків, вул. Тархова, 7 кв.45.

3.Мета, основні завдання та напрямки діяльності Редакції

3.1.Мета Редакції:

-забезпечення інформаційної, пізнавальної та просвітницької функцій засоби масової інформації на інформаційному ринку безпеки;

-здійснення захисту прав та інтересів працівників сфери безпеки;

-формування групи людей, зацікавлених в проведенні змін в законодавстві України в сфері охоронної діяльності;

-інформування про діяльність організації та партнерів організації.

3.2.Основние завдання Редакції:

-збір і отримання інформації, виробництво (видання) та поширення Газети;

-всестороннее і об'єктивне висвітлення новин і важливих подій, що стосуються ринку безпеки;

-розширення інформації про діяльність на ринку охоронних послуг і пропаганда своїх ідей і цілей;

-створення позитивного іміджу і розвиток Засновника.

3.3. Напрямки діяльності Редакції:

-збір інформації, підготовка статей, верстка матеріалу і випуск Газет;

-рекламна і інформаційна діяльність Редакції.

4. Права і обов'язки Редакції

4.1.Права Редакції:

-здійснювати свою діяльність з випуску Газет з моменту реєстрації, як засобу масової інформації;

-здійснювати інформаційно - консультативні послуги;

-самостійне планувати свою творчу діяльність;

-запитувати інформацію про діяльність державних органів і організацій, громадських об'єднань, громадських та координаційних рад, комітетів, їх посадових осіб і отримувати відповіді на запити, відповідно до чинного законодавства України;

-по погодженням з керівниками державних органів влади, об'єднань громадян- безкоштовно акредитувати при них своїх журналістів на визначений або невизначений термін.

4.2.Обов'язки Редакції:

-забезпечувати підготовку якісних інформаційних, аналітичних і новинних матеріалів;

-направляти своїх журналістів для висвітлення заходів усіх рівнів, в тому числі - де потрібна акредитація засобів масової інформації;

-дотримуватися права і законні інтереси третіх осіб, а також дотримуватися права на матеріали, що використовуються, включаючи авторські та суміжні права;

-забезпечувати випуск Газети в терміни, встановлені Засновником за погодженням з головним редактором Газети;

-забезпечувати збереження і дбайливе ставлення до майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, переданих в її розпорядження;

-надлежащім чином виконувати в своїй діяльності всі вимоги чинного законодавства України, що пред'являються до засобів масової інформації.

4.3. Редакції заборонено використання Газети для провокаційних і підбурливих цілей для розголошення відомостей, що становлять державну або іншу, що охороняється законом, таємницю, для призову до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, соціальної, релігійної нетерпимості, для пропаганди війни.

5.Права і обов'язки Засновника

5.1.Права:

-в особі його органу управління, здійснює загальне керівництво діяльністю Редакції;

-зобов'язує Редакцію безкоштовно і в зазначений термін включати в Газету ту інформацію, рекламу або повідомлення, які передаються Засновником. Обсяг інформації, реклами або повідомлення встановлюється Засновником за погодженням з головним редактором Редакції;

-затверджує Статут Редакції і при необхідності вносить до нього зміни;

-затверджує порядок і терміни випуску Газети;

-сприяє роботі і пропаганді діяльності Редакції;

-призначає на посаду і звільняє з посади головного редактора Редакції;

-затверджує штатний розклад Редакції і рівень заробітної плати (при введенні штатних посад);

-надає Редакції інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Статутом;

-не втручається в роботу Редакції, крім випадків випуску Газети з порушенням термінів, або вимог чинного законодавства України, або рішень Засновника, прийнятих в межах його компетенції, а також в разі випуску неякісної продукції. В окремих випадках - Засновник має право самостійно припинити або призупинити діяльність Газети.

5.2.Обов’язки:

-забезпечує матеріально-технічне оснащення Редакції;

-здійснює фінансування Редакції за рахунок коштів Засновника;

5.3.Порядок внесення змін до Статуту Редакції:

-при зміні Засновника, зміну складу засновників, реорганізації Засновника, зміні структури Редакції, питання збереження права на назву Газети вирішуються Засновником з урахуванням думки редакційної колегії;

-заміна Засновника, а також реорганізація Редакції здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

     6. Головний редактор

              6.1. Призначається на посаду рішенням правління Засновника і вступає на посаду після затвердження його головою правління Засновника. Звільняється з посади - також рішенням правління Засновника на підставі відповідного наказу.

     6.2. Здійснює безпосереднє керівництво Газетою.

     6.3. Призначає / звільняє на посаду / с посади працівників Редакції за своїм підписом, відповідно до чинного законодавства України (при наявності штатних посад).

     6.4. Заручає до інформаційного співробітництва громадян України, здатних працювати в напрямку збору інформаційних матеріалів для підготовки статей і розміщення їх в Газету, які  побажали співпрацювати з редакцією Газети безоплатно , на волонтерських засадах.

     6.5.Членам організації, правління і керівникам регіональних підрозділів Засновника для виконання ними статутних завдань Засновника і Редакції передає (по рішенню правління або зборів)  редакційні посвідчення журналіста.

     6.6.Відповідає  за своєчасність випуску Газети і за якість публікованих матеріалів.

     6.7.Забеспечує виконання редакційних планів.

     6.8 Виконує інші функції, що стосуються питань організації та випуску Газет, які можуть бути на нього покладені Засновником.

     6.9. Представляє Редакцію у відносинах з Засновником, Видавцем, авторами  статей, юридичними та фізичними особами, об'єднаннями громадян, державними органами, а також в суді.

     6.10 Несе відповідальність за дотриманням Редакцією вимог законодавства України, яке регламентує діяльність засобів масової інформації, відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та іншими законодавчими актами України.

7. Відповідальний секретар

7.1.Організовує та контролює редакційну роботу з планування, своєчасну і якісну підготовку матеріалів до друку.

7.2.Здійснює відбір матеріалів в газету, контролює виконання графіка надходження публікацій, рубрик, смуг, добірок.

7.3.Керує роботою відділів газети і контролює виконання ними поточних планів.

7.4.Організовує своєчасну і якісну підготовку і здачу в виробництво всього друкованого матеріалу згідно з графіком.

7.5.Керує підготовкою оригінал-макету номера Газети.

7.6.Забезпечує дотримання стандартів, технічних умов та інших нормативних документів при роботі над оригіналом.

7.7.Відповідає за виконання здачі матеріалу в набір, контролює проходження номера, вносить в міру необхідності корективи, здійснює зв'язок з друкарнею.

7.8.Готує договори і угоди з організаціями, авторами, перекладачами, рецензентами, консультантами.

7.9.Організовує професійне навчання редакційного персоналу.

7.10.На час відсутності головного редактора по випуску (відрядження, відпустка, хвороба) виконує його обов'язки. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

7.11.Несе відповідальність в межах, встановлених законодавством України:

-за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків;

-за правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності;

- за завдання матеріальної шкоди Редакції.

8.Редакційна колегія

8.1.Редакційна колегія - дорадчий орган управління, яка створюється в складі і під керівництвом головного редактора, його заступників, відповідальних секретарів, провідних редакторів відділів, журналістів, представників Засновника і громадськості для вирішення найбільш важливих і перспективних питань діяльності Редакції.

8.2.Редакційна колегія діє і припиняє свою діяльність відповідно до Статуту.

Чисельний і персональний склад редакційної колегії і зміни в них затверджуються Засновником за пропозицією головного редактора.

8.3.Редакційна колегія будує свою роботу на підставі перспективних і поточних планів, затверджених головним редактором.

Рішення редакційної колегії вступають в силу після затвердження їх головним редактором.

9.Журналіст Редакції Газети

9.1.Журналістамі Редакції є громадяни України, які здатні збирати інформацію, готувати статті і замітки, брати інтерв'ю і діють на підставі трудових чи інших договірних відносин, які є членами Засновника, згодні безоплатно виконувати завдання Редакції або Засновника на підставі договорів з Засновнико.

9.2.Належність журналіста Газеті підтверджується редакційним посвідченням або іншим документом, які видаються Редакцією для виконання статутних завдань Редакції та Засновника.

9.3.Права і обов'язки журналіста, якому видано редакційне посвідчення або інші документи, що засвідчують його належність до Газеті, регулюються статтею 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

9.3.1. Власник редакційного посвідчення має право брати участь в заходах органів державної влади і місцевого самоврядування, де потрібна акредитація засобів масової інформації, для отримання інформації з питань безпеки та проблем ринку охоронних послуг на регіональному рівні та на безоплатній основі, який систематично готує матеріали для статей в газету або для розміщення на сторінках сайту Засновника та в соціальних мережах.

9.4.За неналежне виконання покладених на журналіста зобов'язань, за зловживання редакційними посвідченнями, відповідальність несе журналіст персонально, згідно чинного законодавства України.

9.5.Журналісти, які не перебувають в штаті Редакції, але працюють на безоплатній основі на умовах договору з Засновником, організовують виконання завдань Редакції самостійно, їх діяльність не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку Редакції.

9.6. Засновник і Редакція з ініціативи та заявам членів організації, які мають редакційне посвідчення, не видають клопотання, довідки, характеристики або інші документи до підрозділів дозвільної системи МВС України для отримання дозволу на покупку і реєстрацію (перереєстрацію) пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

 10.Видання і поширення продукції Газети

10.1.Видавцем Газети може виступати будь-який суб'єкт підприємницької діяльності України, який здійснює функції матеріально - технічного забезпечення видання друкованого засобу масової інформації, на підставі пред'явлення Засновником свідоцтва про його державну реєстрацію і укладеного між ними договору.

10.2.Редакція Газети для виготовлення своєї продукції має право звертатися до будь-якого видавця для тиражування окремого випуску, підписаного головним редактором на вихід у світ;

10.3.Редакція має право залучити для поширення продукції будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, який має можливість розсилати по підписці або іншим способом поширювати виданий тираж, на підставі укладеного з Редакцією договору або самостійно через існуючі поштові підрозділу.

10.4.Распространеніе Газети здійснюється на території України. Перешкоджати розповсюджувачу у здійсненні його діяльності на законних підставах забороняється.

11.Повноваження колективу Редакції

11.1. Повноваження колективу Редакції, визначаються Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують права і обов'язки журналістів.

11.2.Персонал Редакції формується головним редактором і затверджується головою правління Засновника, згідно чинного законодавства України.

11.3. Для роботи в Редакції можуть бути залучені журналісти за цивільно-правовими або іншими договорами.

11.4.На персонал Редакції поширюються всі локальні нормативні акти, що діють у Засновника.

12.Управління діяльністю Редакції

12.1.Органами управління Редакцією є Засновник і головний редактор Газети.

12.2.Діяльністю Редакції керує головний редактор.

12.3.Випуск Газети допускається тільки після того, як головним редактором дано дозвіл на публікацію.

13.Припинення діяльності Редакції

13.1.Діяльність  Редакції може бути припинена за рішенням Засновника або відповідно до чинного законодавства України.

13.2.Припинення діяльності Редакції можливо шляхом її ліквідації або реорганізаці відповідно до законодавства України.

14.Порядок затвердження і зміни Статуту Редакції

14.1. Статут Редакції приймається на загальних зборах Засновника більшістю голосів за участю не менше 2/3 його складу і затверджується головою правління Засновника. Прийняті положення Статуту є обов'язковими для виконання персоналом Редакції.

14.2. Внесення змін і доповнень до Статуту вноситься Засновником за власною ініціативою і за зверненням Редакції і здійснюється в тому ж порядку, що і прийняття, і затвердження Статуту.

15. Вихідні дані випуску Газети

У кожному випуску Газети повинні міститися наступні вихідні дані:

-назва видання;

-найменування Засновника;

-прізвище та ініціали головного редактора;

-порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;

-прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;

-індекс видання (при поширенню по підписці);

-тіраж;

-пометка "Безкоштовно";

- адреси (юридична та фактична) Редакції, Видавця, Друкарні;

-серія, номер і дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію;

-найменування Видавця (співвидавців).

Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється.

16.Контрольні та обов'язкові примірники

Контрольні примірники видання відразу ж після випуску тиражу безоплатно надсилаються редакцією (або згідно договору з видавцем) Засновнику і реєструючого органу - в Державну реєстраційну службу України.

Обов'язкові примірники направляються юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов'язковий примірник документів».

17. Відносини між редакцією і співробітниками

17.1.Трудові і правові відносини персоналу Редакції регламентуються законодавством України, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими внутрішніми нормативними документами.

17.2. Журналістський колектив Редакції, (в тому числі і позаштатні, що працюють на безоплатній основі), отримують посвідчення єдиного зразка.

18.Заключні положення

18.1.Право на назву Газети належить Засновнику. Логотип Газети може бути зареєстрований Засновником,  як товарний знак, відповідно до законодавства України.

18.2.В випадку рішення Засновника про припинення випуску Газети, Засновник зберігає за собою право на відновлення випуску Газети з тією ж назвою.

18.3.Прийняття Засновником рішення про припинення діяльності Газети тягне недійсність цього Статуту. Редакція в цьому випадку підлягає ліквідації.

18.4.В разі зміни Засновника, Газета продовжує свою діяльність після перереєстрації в установленому законом порядку.

18.5.В разі реорганізації Засновника, права і обов'язки Редакції в повному обсязі переходять до правонаступника.

18.6.На правовідносини, не врегульовані цим Статутом, поширюється дія законодавства України та нормативних актів Засновника.

18.7.Майно Редакції належить Засновнику і передається їй в оперативне користування.

18.8.Виробничі, майнові та фінансові відносини між Засновниками, Редакцією, Видавцем, Розповсюджувачем і іншими суб'єктами діяльності Газети будуються на підставі чинного законодавства України  на договорних відносинах.

 

Головний  редактор              О.І.Купін

Прочитано 10083 раз

Подпишитесь на новости